Giải thích câu tục ngữ: Nợ như chúa Chổm Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Hễ ai mắc nợ nhiều, nợ người này chưa kịp trả đã…

Giải thích câu tục ngữ: Ăn ốc nói mò Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Mới nghe qua dường như có thể giải thích thành ngữ ăn…