Cảm nghĩ về người đoàn viên Hướng dẫn Bác Hồ đã từng khẳng định Thanh niên là cột nước nhà, là lực lượng tiên phong trong sự phát triển của…