Giải thích câu tục ngữ: Bán lợi mua danh Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Bán lợi, lợi đây không chỉ cái vật chất mà có cả…

Giải thích câu tục ngữ: Của người phúc ta Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Nghĩa bóng: Ban phát hay sử dụng tiền bạc, đồ vật của…