Văn mẫu lớp 10

Bài tập về nhà thì có hại hay có ích

Bài tập về nhà thì có hại hay có ích

Bài làm

Theo của tôi thì bài tập về nhà thì hữu ích với vì nhiều lý do. Trước hết, được dạy cách làm mọi thứ một mình bằng việc làm bài tập về nhà hàng ngày. Chúng có thể quản lý được của mình và hoàn thành bài tập độc lập. Bài tập về nhà khuyến khích tính tự giác cao vì chúng cần làm nghiên cứu và đọc tài liệu về những chủ đề liên quan để làm bài tập về nhà của mình. Hơn nữa, những muốn làm bài tập về nhà mà được giáo viên giao cho thì có khả năng tiến bộ đáng kể trong của mình. Điều này là bởi vì làm bài tập về nhà giúp chúng hiểu bài hơn. Thêm vào đó, bài tập về nhà cho biết được con mình đang học gì ở trường hoặc có thể giúp giáo viên đánh giá được của mình hiểu bài có tốt không. Vì tất cả các lý do trên nên tôi nghĩ nên làm bài tập về nhà. 
Xem thêm:  Có nếp có tẻ